Aktuality‎ > ‎

Všechny zprávy


JARO 2019

přidáno: 12. 6. 2019 9:31, autor: Josef Cacek   [ aktualizováno 8. 7. 2019 6:53 ]

    Hned první víkend v novém roce vyšly skupinky tří králů do domů a bytů našich obcí s přáním a prosbou. Kromě finanční podpory potřebným, probouzeli koledníci ducha štědrosti, empatie a přátelského soužití dárců. V obcích farnosti bylo vybráno více jak 72.000,- Kč. Tříkrálová spolupráce obcí a farnosti každoročně vytváří dobré podmínky pro další užitečné aktivity farnosti a samospráv. 

    V postní době se farníci, vždy ve čtvrtek, scházeli na "křižové cestě". Individuálně si pak každý "svůj půst" připravil a prožil podle svého rozhodnutí.  Zelený čtvrtek byl slaven v Heřmanicích u svatého Jakuba. Po bohoslužbě následovala společná "večeře", při které byl podáván beránek pečený na hořkých bylinách a Merlot. Velký pátek a Bílá sobota byla slavena společně se sloupenskými u sv. Mikuláše, Vzkříšení v nedělní ráno v Českých Heřmanicích.   
   Bezprostředně po Velikonocích se rozběhly práce na rozestavěné nové farní budově. Do poloviny května byly vyzděny vnitřní příčky, přivedena voda a elektrický kabel a naplánovány vnitřní rozvody. Sušení sena pravidelně přibrzdí farní aktivity, ale práce pomalu pokračovaly.
    Na přelomu května a června se vydalo osm cyklopoutníků na tradiční poutní cestu. Tématem letošní pouti bylo poděkování za 30 let života ve svobodě. Ve středu 29.5. se poutníci přepravili vlakem do Třebíče, kde v bazilice u sv. Prokopa započala cesta "Šumnou Moravou". Architektonický unikát stejně jako Židovské město vyvolávalo úžas nad uměním i životem předcházejících generací. Závěr dne nabídl procházku v zámecké zahradě francouzského typu. Každý večer se duchovně spojili cyklopoutníci s těmi domácími ve společné modlitbě. Následující den otevřely svoji náruč poutníkům Hluboké Mašůvky s mariánským kostelem, uzdravujícím pramenem a meditačním parkem.  Počínajícími vinicemi zavedla trasa poutníky do Lechovic, kde večerní návštěva dalšího mariánského poutního místa ukončila druhý den. Páteční cesta vedla pod Pálavou, přes historický Mikulov podél rakouské státní hranice do Břeclavi. Zde se zvlášť silně vzpomínalo na dobu nesvobody. Torza železné opony spolu s dokumentujícími texty a fotografiemi připomínaly, že je stále za co děkovat. Sobotu strávili poutníci obdivováním původní krajiny soutoku řek Moravy a Dyje - lužních lesů. Ty se jako klenot původní krajiny dochovaly v nejjižnějším cípu Moravy. Večerní bohoslužba v moderním břeclavském kostele u sv. Václava zakončila letošní pouť bez deště a úrazu. Život farnosti v roce 2018

přidáno: 27. 12. 2018 4:25, autor: Josef Cacek

    První polovinu roku prožívala farnost s různorodou a bohatou službou ústeckých a litomyšlských kněží. Začátkem ledna vypravila společně s obecním úřadem skupinky tří králů do všech obydlí Heřmanic a Tisové. Dohromady koledníci vybrali asi 40 tisíc korun na pomoc potřebným, Charitě, mateřským centrům... Dobu postní slavila farnost společně se Sloupnicí, na Zelený čtvrtek po obřadech připravila již tradičně farní komunita společnou "večeři" - pečeného beránka s červeným vínem. Vzkříšení jsme slavili ve Sloupnici.
    Pravidelná cyklopouť ( 8 cyklistů ) nás letos vedla Polabskou nížinou do Kutné Hory a blízké obce Jakub s jedním z nejstarších kostelů naší diecéze, zasvěcenému našemu společnému patronovi. Románským skvostem nás provedla místní průvodkyně s velmi poutavým výkladem. Na poznání hlavního cíle pouti - Kutné Hory, jsme měli celý následující den. Vstup ke svaté Barboře, svatému Jakubovi nebo sedleckého, cisterciátského klášterního kostela nám usnadnila právě probíhající Noc kostelů. Prohlídka jindy uzavřených prostor bohatě vyvážila drobná cestovní strádání poutníků.
    Druhou polovinu roku už spravoval naši a sloupenskou farnost P.Tomáš Reschel. Seznamovací setkání s farníky proběhlo při společném obědě v červenci, před svátkem patrona kostela. V malém společné obědy pokračují v rodinách obou farností každou neděli. 
     Celoroční snahou farnosti byla stavba menšího objektu, sloužícího jako moderní sociální zázemí, depozitář, sklad či místnost k setkávání. V roce 2017 se zdařila demolice starých hospodářských budov bývalé fary. Od jara 2018 farníci, především svépomocí, zahájili stavbu novou. Účastnili se všichni - muži především stavební činností, ženy servisními službami ( svačiny, úklidy, čištění cihel...), děti uskladňováním materiálů, senioři a duchovní modlitbou, všichni pak finančními dary. Do společné kasy přispěli svými dary také obce České Heřmanice a Tisová, fond solidarity diecéze, místní podnikatelé i podniky. Keramická dílnička při komunitní škole v Českých Heřmanicích vyrobila keramické cihličky a okénka, které si mohli návštěvníci kostela "adoptovat" za různé ceny 100 až 2.000.-Kč. Od ledna do prosince tohoto roku se tak podařilo dokončit demolici márnice a suchých toalet, vybudovat základy stavby, požehnat dílo, vyzdít zevní stěny, usadit vazníky, položit střešní krytinu, vystavět komín,vybetonovat podlahu a osadit dveře a okna. Na státní svátek 28.10. byla zastřešená budova využita úřadem městyse jako zázemí k pohoštění účastníků oslav 100 let Československé republiky s vysazením pamětní lípy. 
    Začátek nového církevního roku - advent - slavila farnost každé pondělí, středu a pátek setkáním v 06,45 na laických rorátech. Nepočetná (3 - 10 osob) skupinka farníků se tak snažila prakticky naplnit přání radostného očekávání betlémského příběhu. Dětskou půlnoční v zaplněném kostele za doprovodu varhan, dechových nástrojů a kytary farnost oslavila největší dar všem generacím s přítomností betlémského světla. jc

P. Vladislav, Tomáš, Jindřich, Zdeněk, Antonín a Jan

přidáno: 4. 8. 2018 12:03, autor: Josef Cacek

    Známý duchovní vůdce P. Ladislav Kubíček často opakoval těm, kdo se přišli poradit ve složitých situacích - ...nechej to na Duchu Svatém, on dobře ví, co je pro danou situaci nejlepší. Přidej modlitbu a půst a nestarej se... 
    Po odchodu otce Františka byla tato rada tou nejcennější. Obavy se vkrádaly do mysli každého. Naštěstí netrvaly dlouho. Správou naší i sloupenské farnosti byl pověřen P. Vladislav Brokeš z Ústí nad Orlicí  s otcem Tomášem a Jindřichem a kněží litomyšlského probožství P. Zdeněk, Antonín a Jan. To, co se zdálo být při nedostatku duchovních těžko řešitelným problémem, bylo nakonec nečekaným obohacením pro celou svatojakubskou farnost. Různost v jednotě by se dal ve zkratce vyjádřit uplynulý rok služby. Smysl pro realitu života, umění naslouchat, snaha vyhovět potřebám farnosti nebo jen tak se sejít a pohovořit byly  charakteristické průvodní rysy uplynulého roku. 
    Radostným završením bylo jmenování otce Tomáše Roschela našim a sloupenským správcem. A jelikož tato zpráva přišla před svátkem svatého Jakuba, oslavili ji farníci poutní slavností a společným obědem s krátkým poznávacím posezením. 
    Všem, kteří o farní společenství pečovali, přejeme bohatou odměnu z rukou Nejvyššího a rádi je u Sv. Jakuba Většího v Českých Heřmanicích kdykoliv přivítáme jc

Pastorace 2017

přidáno: 7. 11. 2017 11:34, autor: Josef Cacek

    Svatojakubská farnost zažívá v roce 2017 neobyčejné množství darů či dopuštění. Ty nejdůležitější se týkají pastorace. Přibližně rok avizovaný odchod P. Bernarda zpět do Olomoucké diecéze se naplnil k 30.6. tohoto roku. Měsíc červenec byl ve znamení očekávání, koho přivane do Sloupnice a Českých Heřmanic Duch Svatý prostřednictvím svých hradeckých služebníků. Farnost se za nového kněze intenzivně modlila a nečekanou informaci o příchodu otce Františka Beneše všichni přijali s radostným očekáváním. Bezprostředně po přijetí pastýřské služby u sv. Jakuba ujal se  otec František správy farnosti tak, jak jsme ji u něj znali z předcházejících působišť. Řešila se nová zpovědnice, starý chátrající betlém, čas a místo bohoslužeb, zařídil novou, příruční farní knihovničku, rozezpíval nezpěváky, pozorně naslouchal a řídil. Až šokující byla nabídka soukromých finančních prostředků v případě potřeby úhrady faktur za demolici bývalých farních chlévů. 
    V září si jen tak mimochodem posteskl na drobné zdravotní potíže. 10. října sloužil u nás poslední mši sv. v tisovské kapli. Ve spěchu omlouvajíc se navečer odcházel, že musí na sonografické vyšetření ..." to víte dnes doktoři ordinují i večer a člověk se musí přizpůsobit..."  21. října večer přišla SMS, že sestry z Mendryky prosí o modlitbu za otce Františka. Za 10 dní nato jsme se loučili v litomyšlském kostele. 
    Správa farnosti je opět nejasná. Důvěra v další nečekané obdarování farníky neopouští. Vždyť naděje je spolu s vírou a láskou nejvyšší ctností. jc

Demolice bývalých chlévů začíná

přidáno: 31. 8. 2017 12:53, autor: Josef Cacek

   
    Na jaře loňského roku - 2016 byla uzavřena výměnná smlouva mezi farností České Heřmanice a Obcí. Smlouva se týkala především pozemků v našem katastrálním území. Důvodem směny byl zájem obce vlastnit pozemkové a stavební parcely v centru Českých Heřmanic, farnost upřednostnila vlastnictví orné půdy před finančním vyrovnáním. Součástí výměny byl převod katolického hřbitova a budovy fary do vlastnictví obce. Farnost si ponechala zchátralou hospodářskou budovu a část farního dvora. 
    Neudržovaná, značně zchátralá stavba bývalých chlévů a stodoly  byla určena k demolici. Ta byla zahájena začátkem července 2017. Během prázdnin se podařilo s pomocí dvou odvážných mladíků sundat střešní krytinu (eternit a šindel), firma pana Prachaře rozebrala a odvezla střešní vazbu a Gapa nám "uložila" na podlahu klenby jednotlivých místností. Nic z toho by se neobešlo bez obětavých farních brigádníků, kteří odklízeli, ukládali a odváželi nejrůznější materiály, čistili cihly, hledali a nacházeli nové sklady, staré likvidovali a diskutovali o finální podobě zázemí potřebného pro farnost. Ke konci prázdnin je očištěno dva tisíce cihel a začíná demolice kamenných zdí. 

Cyklopouť 2017

přidáno: 18. 6. 2017 12:59, autor: Josef Cacek

 
      
 Poutníci od svatého Jakuba Staršího již po sedmé vyjeli na svých bicyklech v druhé polovině května na poutní putování. Ústřední myšlenkou letošní pouti byla ŽIVÁ VODA.
Voda jako podmínka biologického života, voda očišťující a uzdravující, voda v nejrůznějších událostech a symbolech Bible. Celá pouť byla také vedena kolem vody. A to ne ledajaké. V neděli 21.5. se přepravilo 9 poutníků částečně autem, částečně vlakem do německého Pasova, kde byl začátek 440 kilometrů dlouhého putování podél Dunaje, skrz celé Rakousko až do slovenské metropole - do Bratislavy. 
    Pasov nebyl vybrán náhodně k započetí pouti. Z Pasova přišla do českých zemí - lépe na Velkou Moravu, první křesťanská mise ještě několik desetiletí před příchodem slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Ve městě, kde svatý Bonifác založil biskupství už roku 739 jsme navštívili monumentální Dóm sv. Štěpána, nahlédli na klášterní kostel s hrobkou bl. Gisely, prohlédli si historický střed města a kochali se soutokem tří velkých řek Dunaje, Ilz a Inn. Následující den nás vezla kola podél toku Dunaje směrem na Linz. Cestou jsme navštívili  jediný trapistický klášter Rakouska v Engelhartzell.  Na březích veletoku jsme nasbírali na památku pár mušliček a surové polodrahokamy jaspis či chalcedon. Ubytovali jsme se stylově, jak se na poutníky patří, v penzionu svatého Mikuláše v nejzajímavější části toku Dunaje - Schlogen. V úterý jsme dojeli stabilně krásnou přírodou do Lince. Podvečerní hlavní město Horních Rakous nám nabídlo romantickou exkurzi po historické části s největším kostelem Rakouska novogotickým Neuer Dómem  pro 20 tisíc lidí, jezuitský kostel, protestantský kostel a také ubytování v centru města. Středa byla ponurá počasím i naši první zastávkou. V Mauthausenu jsme s pokorou a vděčností vzpomněli na desítky tisíc statečných vězňů ze všech konců Evropy, kteří koncentračním táborem prošli anebo tu byli umučeni. Odpoledne jsme dojeli k cíli této etapy do krásného městečka Grein. Čtvrtek už byl opět slunný a projížděli jsme jednou z nejhezčích krajin Dolních Rakous - údolím Wachau. Střídající se vinice a ovocné sady v širokém údolí Dunaje, s břehy lemovanými romantickými obcemi navodily na chvilku představu Edenu. Stále bylo za co děkovat. Konečná zastávka toho dne v Melku byla završením krásného dne. Téměř tisíc let starý benediktinský klášter, byl po mnoho století centrem kultury, vědy a umění celé země. Původně románský, po požáru gotický a v 18. století barokně přestavěný komplex kláštera má i v současnosti každodenně otevřeny brány pro věřící i nevěřící návštěvníky. Návštěva klášterního kostela v době večerních nešpor zanechala nezapomenutelný dojem, stejně jako nahlédnutí do zahrad nebo vyhlídka z návrší na večerní vrcholky Alp. Páteční pouť nabídla více času k přemýšlení a končila v Zwentendorfu. Odtud byl už jen kousek do Vídně, kterou jsme si užili v sobotu. Po prohlídce Schonbrunnu jsme poděkovali za týdenní cyklopouť ve Svatoštěpánském dómu.  Večerní procházka centrem metropole byla i rozloučením s přívětivým Rakouskem. V neděli ráno jsme už spěchali do další metropole - slovenské, do Bratislavy, odkud nás už odvezl rychlík domů. 
    Zda se podařilo ochutnat na pouti Živou vodu nebo ji alespoň načerpat do našich "starých měchů" ukáže každému jednotlivě až čas. Snaha všech poutníků na kolech i těch doma byla. jc
    

    

Velikonoce 2017

přidáno: 19. 4. 2017 9:54, autor: Josef Cacek

    Šest týdnů doby postní bylo časem, který nejen liturgickým obdobím, ale i počasím, či světovým děním vybízel k zamyšlení, postu a důvěře ve vyšší hodnoty. Celosvětový Den pro Pána, nabídka duchovních setkání, společná příprava Velikonoc vytvořily předpoklad pro hezké prožití Největších křesťanských svátků.
    Podobně jako v posledních letech byly obřady u sv. Jakuba v Č. Heřmanicích na Zelený čtvrtek a Hod Boží Velikonoční. V pondělí ještě ve filiálních Vračovicích. Stalo se už téměř tradicí, že po obřadech Zeleného čtvrtku se farnost sejde ke společné "večeři". Po vzoru starozákonních Izraelitů je podáván pečený beránek - bezvadný, chléb a červené víno. Jelikož nemáme faru ani jinou společenskou místnost, schází se farnost pod kruchtou vzadu v kostele. Díky chladu jsou farníci podobně jako staří Izraelité přepásáni ( oděni). Letos se ale nejedlo ve spěchu ( jako v Egyptě ), ale společenství  starších i mladších zahájilo Velikonoce klidně a soudržně. K páteční a sobotní bohoslužbě byli farníci pozváni do Sloupnice, event. jiných okolních farností. Hod Boží Velikonoční se slavil v neděli dopoledne opět u sv. Jakuba. Byly při něm požehnány velikonoční pokrmy a všem přítomným uděleno radostné požehnání. Aleluja!

Adopce na dálku a Tříkrálová sbírka

přidáno: 24. 1. 2017 9:07, autor: Josef Cacek   [ Aktualizováno 24. 1. 2017 9:18 uživatelem Josef Cacek ]

    Půlnoční oslava narození Božího Syna přivedla ke svatému Jakubovi plný kostel lidí. Příchozí byli vítáni troubením koled z věže kostela bratry Mackovými, při mši zaznělo několik rytmických vánočních písní s kytarou klávesami a basou a tradičně proběhla sbírka na naši adoptivní Indku- Merylin Princi. Mši sv. sloužil otec Tomáš z Ústí nad Orlicí, který odhalením jesliček otevřel dobu vánoční všem generacím.
    V prvním víkendu nového roku za třeskutého mrazu (pod -20st.C) vyšli koledníci se zpěvem, hraním a přáním do domů a bytů našich obcí. Pro potřebné vybrali do zapečetěných pokladniček v Heřmanicích a Tisové celkem 35.607,- Kč. Nikdo z dětí neonemocněl a hřejivý pocit z pomoci druhým bude je jistě provázet mnoho let.

"Kubíčkovy roráty"

přidáno: 13. 12. 2016 13:04, autor: Josef Cacek

    Už třicet roků nemá svatojakubská farnost sídelního kněze. Zvykání si na větší samostatnost nebylo vždy lehké, ale nutilo a stále nutí farníky více se starat, hledat cesty, otevřeně komunikovat a trvale si připomínat slova vzácného kněze P. Ladislava Kubíčka, že "Vše co prožíváme je ve Vyšší režii, jen musíme s Režisérem spolupracovat". 
    Drobným střípkem této spolupráce snad je ranní setkávání v ještě setmělém kostele s rozsvícenými svícemi na adventním věnci. Zpěv Rorate coeli...( rosu dejte nebesa ) i přes neškolené hlasy je jedinečnou formou očekávání příchodu Vánoc. Krátká zamyšlení papeže Františka, Matky Terezy a dalších z brněnského Průvodce adventem nabízejí pak radostnější vykročení do běžného dne. 
P.S.Titulek Kubíčkovy roráty jsou odvozeny od patrona kostela ( zmíněný zavražděný kněz nám je ale také velmi blízký) . jc

Ohlédnutí za rokem milosrdenství u sv. Jakuba

přidáno: 19. 11. 2016 1:19, autor: Josef Cacek

    Vděk za papeže Františka spolu s radostí a upřimnou přirozenou úctou k němu se nezmenšil ani v končícím Roce milosrdenství v naší venkovské farnosti, stejně jako v celé církvi. Užitek pro farnost, obec či společnost není změřitelný, viditelný či jinak uchopitelný. Přesto cítíme, že je reálný. 
    Farnost žila celý rok svým obvyklým životem. K adventu už tradičně patřily dvakrát týdně ráno "laické roráty" s krátkými zamyšleními osobností víry. Vánoce svoji štědrost projevily finančním darem královehradecké charitě  pro Merylin Princy - na dálku adoptovanou malou dívku z Indie umožňující ji základní vzdělání. Tříkrálová sbírka společná s naší a tisovskou obcí umožnila podporu potřebných v nejbližším okolí. Největší křesťanské svátky jsme na Zelený čtvrtek zahájili s P. Vítem bohoslužbou, po které následovala společná "večeře" - ( pečený beránek s červeným vínem ) na památku Poslední večeře Ježíše a apoštolů. Velký pátek a bílou sobotu jsme slavili společně se "sloupeňáky". Tisovští farníci se scházeli v krásném měsíci máji v obecní kapli na májových a koncem měsíce jsme ke svatému Jakubovi Většímu pozvali spoluobčany na Noc kostelů s programem pro děti i dospělé.  První týden června svatojakubští poutníci vyjeli na svých bicyklech na pouť " od svaté brány v Králíkách ke sváté bráně ve slovenském Šaštíně". Deset poutníků poznávalo krásy Moravy od pramene stejnojmenné řeky až k Rakousko-Slovenským hranicím. Odtud to byl už jen kousek k Bazilice Sedmibolestné Panny Marie - patronce Slovenska. V červnu také obec oslavila výročí 790 let od první písemné zmínky, spolu s navrácením titulu "Městys
České Heřmanice." Součástí oslav byla děkovná bohoslužba  sloužená P. Bernardem. Děkovalo se i při poutní slavnosti za ochranu celé farnosti svatému Jakubovi a druhou neděli v říjnu při  posvícení ( posvěcení kostela) společně za letošní úrodu. 
    Farnost v tomto roce zásadním způsobem změnila svoji majetkovou vlastnickou strukturu. Po třech desetiletích, kdy farní budova zela prázdnotou a byla fyzicky zdevastována pětiletým pobytem společenstvím Emauzy bylo rozhodnuto přistoupit na nabídku obce České Heřmanice - vyměnit farní zahradu za ornou půdu. Budova fary se zahradou byla společně s katolickým hřbitovem převedena do majetku Městyse České Heřmanice a farnost pronajala směněné zemědělské a lesní pozemky hospodářským subjektům. Stínem na celé transakci bylo přání diecézních představených, aby všechna jednání proběhla bez účasti farníků, kteří byli o změnách informováni pouze ze strany obecního úřadu. Farnosti zůstala ve vlastnictví hospodářská budova fary, která je výhledově určena k demolici. 
    Nekončící, mnohaletý boj svádí farnost i obec se svobodně žijícími holuby. Ti i přes radikální zákaz stále okupují věž kostela a škodí historické budově zevně i uvnitř. 
    S finanční podporou Pardubického kraje a obce se letos podařilo restaurovat starý obraz Svatotomské (Černé) Madony v ateliéru akademických malířů manželů Bergrových. Nyní je ozdobou barokního interiéru  našeho chrámu.
       Společné úsilí farnosti a příslušných obcí nejen o stavby, ale i vztahy je trvalým přáním do dalších dní. jc

1-10 of 76